Self-Employed Entrepreneur: The New Era Workforce, Symposium Recap